Factuurvoorwaarden

1. De facturen zijn contant betaalbaar.

2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling

3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 100,00 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

4.Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Veurne.

5. Onze onderneming (hierna genoemd ‘het bedrijf) voldoet aan de voorwaarden gesteld in de GDPR wetgeving.

Alle identificatiegegevens (bedrijfsnaam/naam, adres, mailadres, telefoonnummer) zullen voor intern gebruik worden bewaard door het bedrijf. De bewaartermijn van de gegevens is de duurtijd van de relatie tussen het bedrijf en de klant.

De identificatiegegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten (overeenkomst).

Op ieder ogenblik kan de klant vragen om alle identificatiegegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

Het bedrijf neemt alle nodige maatregelen om deze gegevens te beschermen. Het bedrijf is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Het bedrijf zorgt er voor dat eenieder die betrokken is bij de verwerking van deze identificatiegegevens deze als vertrouwelijk behandelt.

In geval van inbreuken zal dit door het bedrijf geregistreerd worden. De klant en de bevoegde autoriteiten worden hiervan op de hoogte gebracht.